Disclaimer

De website www.limoenmarketing.com wordt beheerd door Limoen Marketing. De volgende voorwaarden zijn van toepassing. Door deze website te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken, verklaar je je akkoord met deze voorwaarden.

Gebruik van deze website
De informatie op deze website is bedoeld voor algemene informatie. De informatie is niet bedoeld als vervanging van een advies of dienst. Indien je zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, doe je dat voor eigen rekening en risico. Ondanks het feit dat Limoen Marketing zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website, kan Limoen Marketing niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Limoen Marketing beheert en onderhoudt deze website vanuit Nederland en staat er daarom niet voor in dat de geboden informatie geschikt is voor gebruik vanuit of in andere landen. Limoen Marketing kan evenmin garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Gebruik van deze website dat het gebruik van andere bezoekers stoort, het functioneren van deze website in gevaar kan brengen of de geboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Intellectuele eigendomsrechten
Limoen Marketing behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en octrooien) met betrekking tot op de website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s). Behalve het printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van de website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Limoen Marketing vooraf over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken. Hyperlinks naar deze website zijn niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Limoen Marketing.

Online communicatie
Berichten die je stuurt aan Limoen Marketing per e-mail kunnen onderschept worden of op andere wijze gemanipuleerd worden. Limoen Marketing adviseert om geen geheime of anderszins gevoelige informatie per e-mail aan Limoen Marketing te sturen. Indien je er voor kiest om berichten aan Limoen Marketing per e-mail te sturen, accepteer je het risico dat deze berichten onderschept of anderszins gemanipuleerd kunnen worden door een derde.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Limoen Marketing aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van deze website. Onder andere aanvaardt Limoen Marketing geen enkele aansprakelijkheid wat betreft defecten, virussen en andere onvolkomenheden ten gevolge van de toegang of het gebruik van deze website, de informatie die op of via deze website ter beschikking wordt gesteld, het onderscheppen, manipuleren of ander oneigenlijk gebruik van informatie die via de website of per e-mail aan Limoen Marketing wordt gezonden of aan jou wordt gezonden, het verlies van gegevens die via deze website beschikbaar wordt gesteld of aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website.

Toepasselijk recht
Deze website en alle op deze website gepubliceerde informatie (inclusief deze disclaimer) zijn in beginsel gericht op het Nederlandse publiek en worden beheerst door Nederlands recht. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met deze website en de daarop gepubliceerde informatie ontstaan.

Wijzigingen
Limoen Marketing behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website (inclusief de tekst van deze disclaimer) te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling om deze disclaimer geregeld te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte geraakt.